Fundusz alimentacyjny PDF Drukuj Email

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dz. U  z 19 października 2007r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
1) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
2) do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
3) bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie  przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
- zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (obecnie z 2008r.).
Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:
-wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zaświadczenia o przychodzie uzyskanym przez członków rodziny opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z urzędu skarbowego
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
- dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek;
-orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
-odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Nienależnie pobrane świadczenie – oznacza świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

1. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie
wypłaty świadczenia w całości lub części,

2. przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

3. wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia

4.wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawiona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty

5. wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego