Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2010-2012 PDF Drukuj Email

kapital        ueOśrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w dniu 01.01.2010r. przystąpił  do realizacji kolejnego etapu projektu  “Uwierz w siebie – żyj aktywnie”.  Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,  Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


 Jego realizacja trwać będzie przez trzy lata od 01 stycznia 2010r. do końca grudnia 2012r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje swój projekt w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy (powyżej 24 m-cy). Osoby te wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Planuje się, iż wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 35 osób z terenu gminy Lipnica Wielka (pierwszy rok projektu 5 osób, drugi rok 15 osób, trzeci rok 15 osób), które spełniają wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodne z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.


Rekrutacja do projektu jest zgodna z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, albowiem zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych beneficjentów.


Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej zarówno kobiet jak i mężczyzn będących długotrwale klientami pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem. Projekt zakłada zaoferowanie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zgodnie z wymogami wobec każdego Uczestnika Projektu zastosowane zostaną trzy  instrumenty aktywnej integracji, są to:

–  instrument aktywizacji zawodowej – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- prowadzone  przez doradcę zawodowego. Mają one na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

–  Instrument aktywizacji społecznej –  trening kompetencji społecznych – obejmie naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening umiejętności wychowawczych.

–  Instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs obsługi komputera, kurs sprzedawcy, kurs budowlany, kurs opiekunki do dzieci/osób starszych  – dający potencjalne możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


Projekt zakłada również zastosowanie działań o charakterze środowiskowy, mający na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet i mężczyzn wraz z otoczeniem poszukujących wsparcia poprzez pomoc w poprawie jej funkcjonowaniu dzięki umożliwieniu skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, doradca zawodowy).Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyremontowanie, wyposażenie oraz otwarcie klubu środowiskowego.


Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.


Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu pracownicy mają nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków powinny być zauważalne przez poprawę sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu i ich rodzin.