Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2009 PDF Drukuj Email


 uekapital


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w dniu 01.01.2009r. przystąpił  do realizacji kolejnego etapu projektu “Uwierz w siebie – żyj aktywnie”.  Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jego realizacja trwać będzie do końca grudnia 2009r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje swój projekt w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy (powyżej 24 m-cy). Osoby te wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Planuje się, iż wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 9 osób z terenu gminy Lipnica Wielka, które spełniają wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodne z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.

Rekrutacja do projektu jest zgodna z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, albowiem zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych beneficjentów.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i pozostających bez pracy, będących długotrwale klientami pomocy społeczne. Projekt zakłada zaoferowanie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zgodnie z wymogami wobec każdego Uczestnika Projektu zastosowane zostaną trzy  instrumenty aktywnej integracji, są to:

  • Instrument aktywizacji zawodowej – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- prowadzone  przez doradcę zawodowego. Mają one na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
  • Instrument aktywizacji społecznej –  trening kompetencji społecznych – obejmie naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening umiejętności wychowawczych.
  • Instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs kucharza małej gastronomii, kurs z podstaw przygotowania posiłków,  kurs operatora wózków widłowych – dający potencjalne możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu pracownicy mają nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków powinny być zauważalne przez poprawę sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu i ich rodzin.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w okresie od  01.01.2009r.do 31.12. 2009r. realizował kolejny etap projektu  “Uwierz w siebie – żyj aktywnie”.  Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt miał na celu aktywizację zawodową,  społeczną i edukacyjną osób bezrobotnych, lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które wyraziły chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.  Wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostało 9 osób z terenu gminy Lipnica Wielka, które spełniły wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.
Zgodnie z wymogami wobec każdego Uczestnika Projektu zastosowano trzy instrumenty aktywnej integracji:
-nstrument aktywizacji zawodowej – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego - (zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zdolności komunikacyjnych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy uczestników projektu).
- instrument aktywizacji społecznej – trening kompetencji społecznych ( zdobycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening umiejętności wychowawczych).
- instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs kucharza małej gastronomii, kurs pomocy kuchennej, kurs operatora wózków widłowych – (dające potencjalne możliwości podjecia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy).
Wszyscy uczestnicy projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objęci pracą socjalną i wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe  stanowiło wkład własny w projekt.
W dniu 21 listopada 2009 na zakończenie i podsumowanie  projektu zorganizowano wycieczkę na której wręczono uczestnikom certyfikaty, co jest pewnym dopełnieniem i usatysfakcjonowaniem ukończonych szkoleń w ramach projektu. Ogółem koszt projektu w roku 2009 zaplanowano na kwotę 98.701,91 PLN.  Rezultaty zakładane w projekcie zostały osiągnięte.  
Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu pracownicy mają nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków powinny być zauważalne przez poprawę sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu i ich rodzin.

Grażyna Lach – kierownik OPS