Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania OPS w związku z realizacją dodatkowych działań PDF Drukuj Email 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 r. Gminie Lipnica Wielka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 26.848 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie zadania wynosi: 26.848 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych)

Całkowita wartość zadania wynosi: 33.946 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

  • projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.