Menu
A+ A A-

Informacje dotyczące środowiska

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka na lata 2018-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026 - pilk do pobrania pdf.

Program Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Lipnica Wielka


27.11.2017 r. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Lipnica Wielka” wraz z usasadnieniem


27.11.2017 r. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipnica Wielka na lata 2018 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026”


zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 
09.04.2013 Wniosek o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka – budowa chodnika w miejscowości Lipnica Wielka

05.04.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka- Przywarówka – budowa chodnika w miejscowości Lipnica Wielka”

20.03.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowie budynku produkcyjno-usługowego z częścią mieszkalną w miejscowości Lipnica Wielka na działce ewid. nr 18235 wraz z infrastrukturą techniczną

18.02.2013 Postanawienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej "Lipnica Wielka" w gminie Lipnica Wielka" gmina Lipnica Wielka, powiat nowotarski, woj. małopolskie

21.02.2013 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Kiczory gm. Lipnica Wielka

31.01.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa przepławki przy zaporze przeciwrumowiskowej na potoku Lipnica oraz Wniosek o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

31.01.2013 Wniosek o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

31.01.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiczory gm. Lipnica Wielka" (pdf)

30.10.2012 Informacja na temat zmian dotyczących umów na odbiór odpadów komunalnych (śmieci)

09.05.2012 Postanowienie Wójta Gminy o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Wiartowej”Lipnica Wielka” oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnica Wielka na lata 2011 - 2032

Pomniki przyrody w gminie Lipnica Wielka

Postanowienie Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 23.09.2010 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia ocenyoddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy 1800 kW" dla inwestora Marka Jachymiaka.

Postanowienie Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 23.09.2010 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy 1800 kW" dla inwestora Mieczysława Furczonia.

Postanowienia Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 05.05.2010 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Realizacja elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i energoelektryczną w miejscowości Lipnica Wielka - Murowanica"


Postanowienie Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 28.12.2009 roku prostujące oczywiste omyłki pisarskie w decyzji z dnia 08-01-2008r znak: OŚ-7624/2/2007/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipnica Wielka-etap II"

Zarządzenie Wójta z dnia 18.12.2008 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipnica Wielka

Decyzja z dnia 09.06.2008 o środowiskowych uzgodnieniach dla inwestycji (przebudowa drogi wojewódzkiej)

Wniosek z dnia 31.03.2008 o w sprawie uzgodnienia warunków środowiskowych (przebudowa mostu Przywarówka)

Wniosek z dnia 31.03.2008 o w sprawie uzgodnienia warunków środowiskowych (przebudowa drogi wojewódzkiej)

Postanowienie z dnia 18.03.2008 o w sprawie konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa mostu Przywarówka)

Postanowienie z dnia 10.03.2008 o w sprawie konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa drogi wojewódzkiej)

Zawiadomienie z dnia 11.02.2008 o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa mostu Przywarówka)

Zawiadomienie z dnia 04.02.2008 o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa drogi wojewódzkiej)

Postanowienie z dnia 31.01.2008 o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka"

Decyzja z dnia 16.01.2008 o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka"

Decyzja z dnia 08.01.2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w miejscowości Lipnica Wielka - etap II"

Pismo z dnia 10.12.2007 r. o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka"

Ogloszenie z dnia 06.12.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka

Informacja Wójta Gminy z dnia 05.12.2007 r. o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka"

Postanowienie z dnia 05.12.2007 r. w sprawie czy jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka" w zakresie określonym w art. 52 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U.Nr 129. poz.902 z 2006r z późń. zm.)

Postanowienie z dnia 05.12.2007 r w sprawie możliwości składania uwag do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kiczory, gm. Lipnica Wielka"

Postanowienie Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 05.12.2007 roku w sprawie czy jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipnica Wielka - etap II"

Wniesienie z dnia 05.12.2007 o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w miejscowości Lipnica Wielka - etap II"

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem