Menu
A+ A A-

Podstawowe informacje dotyczące gospodarki odpadami w gminie Lipnica Wielka

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY

FCC Polska Sp. z o.o. – Firma odbierająca odpady komunalne na podstawie zawartej umowy
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Przedsiębiorstwo usług komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.
ul. Półłanki 64
30-740 Kraków

II MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):
Zakład Utylizacji Odpadów
IB Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ;

Odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w całości są poddawane procesom odzysku R12;
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania w roku 2016, przekazane zostały na składowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Rok Osiągnięty poziom Wymagany poziom
[min.]
2012 18,4% 10%
2013 11,5% 12%
2014 20,4% 14%
2015 31,5 % 16%
2016 21,2% 18%

Poziom recyklingu przygotowywania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 Rok Osiągnięty poziom   Wymagany poziom
[min.]
 2012  Brak odpadów  30% 
2013 Brak odpadów  36%
2014 Brak odpadów 38%
2015 Brak odpadów 40%
2016 100% 42%

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 Rok Osiągnięty poziom   Dopuszczalny poziom
[min.]
 2012  4%  75% 
2013 4%  50%
2014 0% 50%
2015 0% 50%
2016 0% 45%


Firmy nie działające na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipnica Wielka.

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 1B
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 9:00
oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej pod nr: 18 26 347 21

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach
34-483 Kiczory 3A
Czynny w piątki w godzinach: 8:00 – 9:00
oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej pod nr: 18 26 347 21

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych organizowane są w formie zbiórki objazdowej w wyznaczonych terminach. Mieszkańcy informowani są o miejscach i terminie zbiórki poprzez powszechnie przyjęte formy przekazu informacji, tj. wpisy na gminnej stronie internetowej, w lokalnej gazetce „Gminne Nowiny”, rozwieszonych ogłoszeniach. Ten rodzaj odpadu odbierany jest także w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. i przekazywany do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „BIOSYSTEM” S.A. ul. Fabryczna 4, 32-540 Bolęcin.

STAWKI ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Miesięczne stawki opłat ponoszone przez mieszkańców kształtują się następująco:
Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych:
Ilość osób Selektywna zbiórka odpadów [zł] Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]
1 osoba 7,00  14,00 
2 osoby 14,00  28,00
3 osoby 21,00 42,00
4 osoby 28,00 56,00
5 osób 35,00 70,00
powyżej 5 osób, dopłata do każdej kolejnej osoby 3,00 6,00

Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
Pojemność pojemnika Selektywna zbiórka odpadów [zł] Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]
120 litrów 15,00  30,00 
240 litrów 30,00  60,00
1 100 litrów 100,00 200,00
7 000 litrów (Kp-7)  400,00 800,00
10 000 litrów 600,00 1200,00

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj nieruchomości Selektywna zbiórka odpadów [zł/rok] Nieselektywna zbiórka odpadów [zł/rok]
Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 80,00 160,00

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem