Menu
A+ A A-

Ważna informacja w sprawie scalenia!!!

Informacja dotycząca załatwiania spraw scaleniowych
(dot. obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego)

Powołując się na art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece tworzący domniemanie prawa własności z rzeczywistym stanem prawnym oraz art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawniające do zabudowy nieruchomość gruntową, jeżeli wnioskodawca wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami, zostały ustalone następujące zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę na terenie objętym scaleniem gruntów wsi Lipnica Wielka:

- wnioskodawcą o udzielenie pozwolenia na budowę może być każdy, kto jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wskaże jeden z tytułów, zgodnie z wzorem opublikowanym jako załącznik do rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę , zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, według stanu własności wynikającego z aktualnej księgi wieczystej;

- Projekt zagospodarowania terenu będzie sporządzony na mapie do celów projektowych, w której treści będzie widoczny stan poscaleniowy oraz przedscaleniowy;

- Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu ustaleni zgodnie z ewidencją poscaleniową i aktualną na dzień rozstrzygania księgą wieczystą;

- w celu ograniczenia ilości postępowań nadzwyczajnych, właściciele nieruchomości według ewidencji przedscaleniowej, będą informowani o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, bez uznania ich za stronę postępowania;

- Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności wszelkie odwołania związane z prowadzonymi sprawami będą rozstrzygane przez Wojewodę Małopolskiego;

- Wnioskodawca – w toku postępowania administracyjnego – będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, czy względem nieruchomości objętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę toczą się, w dacie jego złożenia, jakiekolwiek postępowania dotyczące uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

- W decyzjach o pozwoleniu na budowę będzie umieszczona klauzula informująca, że decyzja o pozwoleniu na budowę została udzielona wnioskodawcy, który wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej aktualnym na dzień wydawania decyzji.

W kontekście powyższego, Starosta polecił wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów z klauzulą „Niniejszy dokument służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej” oraz zamieszczoną informacją o uchyleniu przez Sąd decyzji w sprawie scalenia gruntów.
Powyższe ustalenia stanowią wytyczne do wniosków składanych od dnia 24 marca 2017 r. Przez analogię do powyższych ustaleń mają być prowadzone także inne postępowania, w których występuje konieczność potwierdzenia stanu własności, w odniesieniu do terenu wsi Lipnica Wielka.
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę ustalonego sposobu postępowania, zostaną wydane nowe wytyczne.    

ISTOTNE: 
Założenie ksiąg wieczystych według stanu po scaleniu powoduje, że osoby wpisane w dziele II mogą dokonywać czynności prawnych. Zgodnie z ustaleniami spotkania z dnia 21 marca 2017 r. może być dokonywany obrót nieruchomościami wsi Lipnica Wielka oraz Starosta może wydawać wypisy z rejestru gruntów z klauzulą "Niniejszy dokument służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej". 
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem